W związku z wystąpieniem ognisk afrykańskiego pomoru świń  na terenie kraju  apeluję  do Państwa,  aby:

1. Dokonywać w biurach powiatowych ARiMR rejestracji wszystkich stad, w których utrzymywane są świnie – dotyczy to również stad z jednym zwierzęciem.

2. Zgłaszać w biurach powiatowych AR i MR wszystkie zmiany pogłowia świń w stadach ( kupna, sprzedaże, upadki , urodzenia  ), w możliwie najkrótszym terminie.

3. Nie nabywać świń, o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności z niepewnego źródła (tzw. handlarze).

4. Do gospodarstw wprowadzać wyłącznie świnie oznakowane i zaopatrzone w świadectwa zdrowia, wystawione przez lekarza weterynarii.

5. Bezzwłocznie informować  najbliższą  lecznicę weterynaryjną o upadkach  i zachorowaniach świń .

6. Na terenie gospodarstw bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji (a w szczególności:

– utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
– karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
– zwracać uwagę na bezpieczny  sposób przechowywania słomy na ściółkę,
– wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed:

  • wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
  • stale utrzymywać wyłożone maty w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

– do obsługi świń używać obuwia i odzieży przeznaczonych wyłącznie do tego celu .

Przypominam, że  afrykański pomór  świń (ASF)  jest chorobą  stanowiącą  ogromne zagrożenie   dla gospodarki kraju. Straty związane  z wystąpieniem choroby wynikają  z załamania produkcji zwierząt, ich upadków, zakazu handlu towarami z terenów dotkniętych chorobą  oraz zakazu eksportu  towarów pochodzących od świń i dzików z terenów wystąpienia choroby lub  z całego terytorium kraju jej wystąpienia.

Link do strony Głównego Inspektoratu Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/informacje-dla-hodowcow