Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku ogłasza potrzebę wyznaczenia do wykonywania w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. na terenie powiatu otwockiego następujących czynności urzędowych, wskazanych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2629):

 • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych – minimalnie 4 osoby;
 • badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – minimalnie 4 osoby;
 • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w ust. 1.2–1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm. 9) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004”, w tym badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt – 22 wyznaczenia;
 • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia – 40 wyznaczeń;
 • pobierania próbek do badań w zakresie:
 • bezpieczeństwa żywności,
 • innym niż określony w tiret pierwszym,
 • minimalnie 30 osób;
 • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni – 4 osoby;
 • prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 8 osób;
 • kontroli pasz, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania wymaganych świadectw zdrowia – 1 osoba;
 • czynności określonych w art. 18 ust. 2 i 4 rozporządzenia 2017/625 jako urzędowi pracownicy pomocniczy w rozumieniu art. 3 pkt 49 rozporządzenia 2017/625 – 8 osób.

Osoby zainteresowane powinny w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2023 r. dostarczyć osobiście, w zamkniętej i podpisanej kopercie, do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Otwocku druk ,,Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej” wraz z wymaganymi dokumentami w postaci kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez PLW postępowania.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyć z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Dodatkowo lekarze weterynarii ubiegający się o wyznaczenie do: sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w ust. 1.2–1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm. 9)– Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004”, w tym badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt, którzy do tej pory nie wykonywali czynności z wyznaczenia na terenie powiatu otwockiego, muszą z wynikiem pozytywnym zdać test, o którym mowa w rozdziale I zał. II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczącego szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625.

Właściwe organy odstępują od wymogu zdania przez kandydata testu, jeżeli uznają, że kandydat uzyskał całą wymaganą wiedzę poprzez kształcenie ustawiczne zakończone uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, doświadczenie zawodowe lub uzyskanie innych kwalifikacji. Podstawą powyższego jest między innymi potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentacja.

Termin, miejsce i czas planowanego testu będą podane w oddzielnym ogłoszeniu, a osoby podlegające testowi zostaną o nim poinformowane telefonicznie. Nieobecność bądź negatywny wynik testu będą równoznaczne z wykreśleniem z listy kandydatów ubiegających sie o wyznaczenie do czynności urzędowych.

Złożone zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku do dnia 10 grudnia 2022 r.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku informuje, iż szczegółowa procedura wyznaczania zawarta jest w ,,Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia list takich osób”.